این متن انتخاب می شود.

این متن انتخاب نمی شود.

این متن جزو انتخابگرهای 'p' نمی باشد.

این متن انتخاب نمی شود چون اولین عنصر فرزند نیست.